Refer to text

Permanent marker on vinyl, 265x280 cm. NYLO, Reykjavik, 2013

Permanent marker on vinyl, 265x280 cm, detail. NYLO, Reykjavik, 2013

Permanent marker on vinyl, 265x280 cm, detail. NYLO, Reykjavik, 2013

Permanent marker on vinyl, 265x280 cm, detail. NYLO, Reykjavik, 2013

Permanent marker on vinyl, work in progress. NYLO, Reykjavik, 2013

Miscommunication, Banana in its Native Habitat. NYLO, Reykjavik